TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Başladı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenecek. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen programda, bölge yarışmaları 10-13 Haziranda; final ise 24-27 Haziranda yapılacak.

Yarışma Kategorileri

Yarışma aşağıda belirtilen kategorilerde düzenlenecek:

Akıllı Şehirler ve Ulaşım: Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

Eğitim: Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

Enerji ve Çevre: Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer.

Gıda ve Tarım: Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

Makine İmalatı ve Otomotiv: Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.

Sağlık: Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer.

Savunma, Uzay ve Havacılık: Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik: Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.


Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
 • Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
 •  Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
 •  Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
 •  Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
 •  Projeler, 2019 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır. Proje rehberi için tıklayınız.
 •  Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
 •  Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin/lerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi

 • Başvurular, 14 Şubat – 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).
 •  Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisinin kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.
 •  Başvuruda Öğrenci Belgesi/leri, varsa Muvafakatname/ler, Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.
 •  Projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
 • Başvuru sırasında yarışma kategorisinin seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 •  Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dahil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Ödüller

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir. 

 

BÖLGE DERECELERİ

FİNAL DERECELERİ

YARIŞMA DERECESİ

PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*

DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ

PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*

DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK

5.000 TL

2.000 TL

15.000 TL

5.000 TL

İKİNCİLİK

3.500 TL

1.500 TL

10.000 TL

4.000 TL

ÜÇÜNCÜLÜK

2.000 TL

1.000 TL

7.500 TL

3.000 TL

TEŞVİK

-

-

5.000 TL

2.000 TL

 

 

 

 

(*) Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.


2019 yılı yarışma çağrı duyurusu için tıklayınız.

2019 yılı Proje Rehberi için tıklayınız.

2019 yılı yarışma afişi için tıklayınız.

2019 yılı yarışma sunumu için tıklayınız.


Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Galeri

Öne Çıkan Haberler

Lisansüstü Eğitim İmkanları ve Burslar Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Arasında Sıfır Atık Projesi Kapsamında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Veteriner Fakültesi'nde "Mehmet Akif Ersoy Amfisi" Törenle Açıldı

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi "En Yüksek Performans Gösteren Fakülteler" Sıralamasında Yer Aldı

Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uluslararası Basında Adından Söz Ettiriyor

Mühendislik Fakültesi'nden Araş. Gör. Dr. Elif Türker Acar’ın Çalışması 11.5 Etki Faktörlü "Science Advances Dergisi"nde Yayınlandı